Taisyklės

Bendrosios nuostatos.

1. Šios pirkimo taisyklės nustato pardavėjo, www.KETbilietas.lt, ir pirkėjo, subjekto, perkančio pardavėjo siūlomas prekes, tarpusavio teises, pareigas, o taip pat ir atsakomybę įsigyjant paslaugas internetinėje svetainėje www.KETbilietas.lt.

2. Atidžiai susipažinkite su šiomis taisyklėmis. Pirkdami interneto svetainės www.KETbilietas.lt paslaugas patvirtinate, kad su taisyklėmis susipažinote, jas supratote ir įsipareigojate jų laikytis. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti šias taisykles. 

3. Pardavėjo ir pirkėjo bendradarbiavimui taikomos taisyklės, galiojusios paslaugų užsakymo metu. 


Paslaugų kaina, trukmė, prisijungimo sąlygos.

1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti internetinėje svetainėje www.KETbilietas.lt parduodamų testų kainas.

2. Parduodamų testų kodų galiojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo pirmo prisijungimo. Parduodamų testų kodų galiojimo laikas baigiasi praėjus nupirktam laikui po prisijungimo.

3. Gavus kodą, būtina atidžiai suvesti prisijungimo duomenis (prieš tai pasitikrinkite, ar nėra įjungta raidžių klaviatūra). 


Pinigų grąžinimas.

1. Pinigai už įsigytus kodus nėra grąžinami.


Atsakomybės apribojimas.

1. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. 

2. Jei pirkėjas, praranda prisijungimo duomenis, apie tai nedelsiant privalo informuoti pardavėją.

3. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktos informacijos tikrumą ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo.

4. Pirkėjas yra atsakingas už tinkamą el. pašto ir prisijungimo kodo naudojimą. 

5. Pardavėjas neatsako už žalą, kurią pirkėjas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudoja šia informacija. 


Asmens duomenų apsauga.

1. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, pareiškia, kad jis pateikia savo duomenis laisva valia.

2. Pirkėjas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos pirkėjo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

3. Pardavėjas įsipareigoja neteikti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės aktuose bei šiose Taisyklėse.

4. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, patvirtina, kad suteikia pardavėjui teisę siųsti pirkėjui pardavėjo įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus, informacinius pranešimus, naudoti jo duomenis rinkodaros tikslams, o pirkėjas turi teisę atsisakyti gauti šiuos pasiūlymus informuodamas apie tai pardavėją.

5. Pirkėjo asmens duomenys naudojami ir tvarkomi vadovaujantis 1996 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=400103).

 

Intelektinės nuosavybės teisės.

1. Pardavėjas yra visų teisių į www.KETbilietas.lt turinį savininkas bei turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, logotipai ir pan., pateikiami www.KETbilietas.lt,  yra pardavėjo nuosavybė  ir pardavėjas turi teisę jais naudotis.

2. Jei pirkėjas bando pakenkti pardavėjo internetinės svetainės www.KETbilietas.lt darbui, saugumui ar pažeidžia kitus savo įsipareigojimus, pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo panaikinti pirkėjo paskyrą.

3. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas www.KETbilietas.lt turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško pardavėjo leidimo ir (arba) nesilaikant taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.


Taikytina teisė.

1. Šioms taisyklėms yra taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.